tortora_giu tortora_su arancio_giu arancio_su oliva_giu oliva_su amaranto_su amaranto_giu